Garantija

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā, zemāk minētā preču garantija (turpmāk – Garantija) aizstāj visas citas garantijas, tieši vai netieši izteiktas par atbilstību pārdošanai un lietošanas noteikumu ievērošanu konkrētam mērķim, kā arī garantijas pret slēptiem defektiem.

Kā preces (turpmāk – Prece) pircējam šī garantija arī nodrošina Jums noteiktas likumīgas tiesības, kas atšķiras atkarībā no jurisdikcijas. Ja vien likumā nav noteikts citādi, Archideco SIA neizslēgs, neierobežos vai neapturēs Jūsu tiesības, ieskaitot tās, kas var rasties no Distances līguma neatbilstības.

Archideco SIA nodrošina Jums šo ierobežoto Preces Garantiju saskaņā ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
NOSACĪJUMI

Jūsu Garantija ir ierobežota Jums kā produkta sākotnējam pircējam un attiecas tikai uz Jūsu iegādāto Preci. Tādējādi šī Garantija ir spēkā tik ilgi, kamēr Jūsu rīcībā ir Prece. Jūs arī apzināties, ka kā sākotnējam Preces īpašniekam, Jums ir jānoskaidro, vai Prece ir piemērota izmantošanai.

GARANTIJAS APJOMS

Archideco SIA garantē, ka Precei nav materiālu vai ražošanas defektu. Jūsu Garantija (Garantijas periods) ir atkarīgs no iegādāto Preču veida un ir norādīts zemāk. Ja attiecīgā Garantijas perioda ietvaros Jūs konstatējat, ka Prece neatbilst specifikācijai un/vai satur materiālu vai ražošanas defektus, Jums par to nekavējoties jāziņo mums rakstveidā. Lai šis ziņojums būtu saistošs, tam jābūt piegādātam Archideco SIA līdz attiecīgā garantijas perioda beigām.

PRECE - GARANTIJAS PERIODS

Apgaismojums
Saskaņā ar ražotāja norādēm / Divi (2) gadi no sākotnējās iegādes datuma.
Mēbeles
Saskaņā ar ražotāja norādēm / Divi (2) gadi no sākotnējās iegādes datuma.
Aksesuāri
Saskaņā ar ražotāja norādēm / Divi (2) gadi no sākotnējās iegādes datuma.
PRECES ATGRIEŠANA

Pēc paziņojuma saņemšanas Jums ir jāatgriež Prece pie mums saprātīgā laika periodā (bet ne vēlāk kā līdz Garantijas termiņa beigām) uz atbildes e-pastā noradīto adresi. Lai mēs ātri varētu veikt Preces remontu vai aizstāt Jūsu atgriezto Preci, Jums ir jānodrošina šāda informācija pie Preces atgriešanas:

 • Preces sērijas numurs un pilns modeļa numurs;
 • atgriešanas piegādes adrese;
 • telefona numurs;
 • oriģinālā iegādes kvīts kopija;
 • iemesls atgriešanai. 

Jums būs jāuzņemas izmaksas par atgriezto Preču apdrošināšanu un piegādi mums. Jebkādas bojājuma sekas, kas rodas Jūsu vainas dēļ Preces nepareizas transportēšanas vai iepakojuma dēļ, netiks segtas. Ja Prece tiek atgriezta pēc Garantijas perioda beigām un Preces remonts vai tās aizstāšana nav iekļauta Garantijā, kā norādīts sadaļā Garantijas apjoms, Jūs apņematies apstiprināt Preces remontu vai Preces aizstāšanu un segt ar to saistītās izmaksas.

SERVISS UN REMONTS

90 dienu laikā pēc Jūsu atgrieztās Preces saņemšanas, Archideco SIA apņemas: Novērst visas Preces nesaderības saskaņā ar mūsu publicētajām specifikācijām; Labot jebkādus materiāla vai ražošanas defektus. Mēs varam izmantot gan jaunas, gan lietotas daļas, kas ir līdzvērtīgas jaunām daļām, veiktspējā un uzticamībā. Mēs segsim Preces remonta un aizstāšanas izmaksas (tai skaitā izmantotie materiāli un darbaspēks). Visu Garantijas remontu veiksim vietā, uz kuru Prece ir nosūtīta, un tādēļ mēs paturam tiesības noteikt darba metodi, ko izmantojam, nomainot vai remontējot Preci. Ja mēs nevaram salabot Preci saskaņā ar Garantiju, mēs piedāvājam Jums: (a) aizstāt Preci vai (b) pilnu pirkuma cenas atmaksu. Atgriežot remontēto vai aizstāto Preci Jums, mēs segsim tikai standarta piegādes izmaksas. Jūs apņematies segt jebkādas papildu piegādes maksas (piemēram, ekspress  piegādes izmaksas). LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, ka šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir domāti tikai Jums un pasargā Jūs no Garantijas, Līguma vai jebkuriem citiem tiesību pārkāpumiem.

IZŅĒMUMI

Šajā Garantijā netiek iekļautas Garantijas par:

 • krāsu, zīmējumu vai tekstūru saderību, izņemot gadījumus, kad tas atbilst komerciāli pieņemtajiem standartiem;
 • defektu, kas radies sakarā ar nepiemērotu uzstādīšanas vidi;
 • Preci, kas nav uzstādīta saskaņā ar publicētajām Archideco SIA uzstādīšanas instrukcijām (vai gadījumā, ja ir runa par UL/CE/SAA vai citām attiecīgajās institūcijās sertificētām elektriskām precēm, ja nav izmantots sertificēts, licencēts elektriķis);
 • bojājumus, kas radušies sakarā ar Preces izmantošanu citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem tā ir paredzēta, tostarp, bet ne tikai - bojājumus, kas radušies sakarā ar nespēju lietot Preci saskaņā ar dizainu un mehāniskajiem ierobežojumiem, kas norādīti Preces instrukcijā;
 • bojājumus, kas radušies sakarā ar apstākļiem, kas ir ārpus mūsu kontroles (ieskaitot, bet ne tikai - ugunsgrēkus, plūdus, sliktus laikapstākļus un/vai zemestrīces);
 • bojājumus, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai Preces modificēšanas rezultātā;
 • kosmētiskos bojājumus, tostarp, bet ne tikai - skrāpējumus un plaisas, ja bojājums nav radies sakarā ar materiālu vai ražošanas defektu; vai
 • citu ļaunprātīgu, neuzmanīgu vai nepareizu lietošanu no Jūsu puses.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

IZŅEMOT TO, KAS IR NOTEIKTS ŠAJĀ GARANTIJĀ UN LIKUMISKI ATĻAUTAJĀ MAKSIMĀLAJĀ APJOMĀ, Archideco SIA nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, saskaņā ar Garantijas pārkāpumu, Distances līguma pārkāpumu, negodīgu rīcību, vai jebkādu citu likumisku pārkāpumu. Šādi zaudējumi ietver, BET NEIEROBEŽO - faktiskās vai paredzamās peļņas zaudējumu (t.sk. sagaidāmās peļņas atrāvumu), uzkrājumu un ieņēmumu zaudējumus, zaudējumus, kas radušies saistībā ar Preces vai saistītā aprīkojuma lietošanu, kapitāla izmaksas, jebkuras savstarpēji aizstājamas Preces, aprīkojuma vai pakalpojumu izmaksas, dīkstāve, trešo pušu prasības un zaudējumus sakarā ar mantu bojājumiem. Finanšu līdzekļu zaudējumu gadījumā, tie tiek kompensēti ar Preces iegādes cenas vērtību. Šis ierobežojums neattiecas uz prasībām, kas radušās: nāves gadījumu vai miesas bojājumu rezultātā. Šajā sadaļā un Garantijas nosacījumos minētie ierobežojumi nedarbojas valstīs, kurās nav spēkā augstākminētie garantijas ierobežojumi vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi noteiktu darījumu pārkāpumu gadījumā.

PRECES PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANA

Preces nosūtīšana, Preces pieņemšana, Preces saņemšanas apstiprinājums vai samaksa par Preci nozīmē, ka Jūs piekrītat Garantijai un tās nosacījumiem. Gadījumā, kad Jūs izveidojat pieprasījumu par Preci, un Archideco SIA pieņem Jūsu pasūtījumu, tiek noslēgts Distances līgums ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat šajā Garantijā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

CITAS GARANTIJAS NAV SAISTOŠAS

Garantija, ciktāl tā nav noslēgta starp pusēm rakstveidā, apliecinot to ar parakstiem, ir saistoša abām pusēm saskaņā ar tajā norādītajiem nosacījumiem un ir pilnīga vienošanās starp pusēm, aizstājot visas iepriekšējās vienošanās, mutiskas vai rakstiskas, un visas citas komunikācijas starp pusēm, kas saistītas ar šo vienošanos. Neviens Archideco SIA vai jebkuras citas puses darbinieks, tālākpārdevējs vai aģents nav pilnvarots veikt nekādas izmaiņas, paplašinājumus vai papildinājumus šīs Garantijas nosacījumos.